Aanmelding en behandeling

Praktijk De Beken – Zwolle

Hoe kan ik mij aanmelden voor behandeling?

U kunt zich aanmelden door te bellen of te mailen met de praktijk. Zie daarvoor het blokje ‘Contact’ onderaan deze pagina.
In dit eerste contact proberen wij in te schatten of u bij ons aan het juiste adres bent voor de problemen waar u mee zit. Zo nodig doen wij u suggesties voor behandeling elders.
Als er een eerste afspraak wordt gemaakt, vragen wij u om daarbij het aanmeldformulier, een legitimatiebewijs en uw zorgpas mee te nemen en
– indien aanwezig – de verwijzing van uw arts (download evt een verwijzingsformulier). Indien gewenst kunt u ook de privacyverklaring meenemen.

Wat kunt u verwachten?

In het eerste gesprek wordt u gevraagd iets te vertellen over wat u hier heeft gebracht: wat zijn de problemen waarvoor u hulp zoekt en hoe denkt u dat u het best geholpen kunt worden?
Soms vraag ik u uw levensverhaal te vertellen of op te schrijven, om meer inzicht te krijgen in uw functioneren en uw situatie. Op basis van al deze gegevens maak ik een behandelplan en gaan we aan de slag.
In eerste instantie richten we ons op de klachten of problemen waarmee u nu kampt, het is belangrijk te zoeken naar manieren waarop u zich zo snel mogelijk beter gaat voelen.
Soms is een uitstapje naar het verleden van belang, of kan het nuttig zijn uw eventuele partner (of een ander belangrijk persoon in uw leven) bij de gesprekken te betrekken. In het algemeen spreken we in het begin een aantal keren kort na elkaar af om er goed in te komen; daarna worden de gesprekken vaak wat meer gespreid, zodat u tijd hebt er zelf nog eens over na te denken, of iets nieuws uit te proberen. De gesprekken worden tegen de afronding van het contact met grotere tussenpozen gemaakt om u te laten ervaren dat u het weer zonder hulpverlener aan kunt. Dit alles natuurlijk in overleg met u.
Als gedurende de contacten hulp in onze praktijk niet aangewezen blijkt, zal in overleg met u gezocht worden naar andere behandelmogelijkheden.

Informatieverstrekking

Vertrouwelijkheid
Alle gegevens van de gesprekken worden zorgvuldig bewaard in een dossier, conform de AVG-regelgeving. Zonder uw schriftelijke toestemming worden nooit gegevens over u of uit uw dossier aan derden verstrekt.
Berichtgeving
Het is gebruikelijk dat ik uw huisarts of andere verwijzer middels een brief op de hoogte breng van het contact dat u met mij heeft. Daarin wordt kort vermeld wat de klachten zijn en het plan van aanpak dat we zijn overeengekomen.
Mocht het nodig zijn, dan neem ik contact op met uw huisarts/verwijzer voor overleg.
Bij afronding laten ik uw huisarts/verwijzer weten hoe de behandeling is verlopen. Mocht u daartegen bezwaar hebben, dan gebeurt dit niet.
Privacy-verklaring
Desgewenst kunt u een privacy-verklaring invullen, waarmee wij bepaalde gegevens van u mogen afschermen voor bijvoorbeeld uw ziektekostenverzekeraar.

Interdisciplinair overleg en supervisie

Overleg met anderen
Om mijn werk goed te kunnen doen voer ik regelmatig overleg met de verwijzers van mijn cliënten en met andere hulpverleners die bij de zorg om hen heen betrokken zijn.
Ik ga er van uit dat u daarmee instemt, het is een belangrijke pijler van het werk om in goed overleg met alle mensen die bij de zorg om een patiënt betrokken zijn tot heldere afspraken te komen over hoe dit het beste geregeld kan worden.
Intervisie
Met collega-psychologen en geestelijk verzorgers is er regelmatig intervisie waar we met elkaar over de inhoud van ons werk spreken.
Wanneer cliënten besproken worden, gebeurt dit altijd anoniem.

Wachtlijst

Zie ook de wachttijd op de startpagina.

De wachttijd is niet afhankelijk van bij wie en hoe u verzekerd bent.

Er is geen behandelwacnttijd, dat betekent dat u na het eerste gesprek meteen met de behandeling kunt beginnen.

Voor mensen met ernstige lichamelijke aandoeningen is de wachttijd zo kort mogelijk, meestal lukt het om binnen 1 week een eerste afspraak te maken.

Als er sprake is van spoed, zal met een toelichting van uw huisarts geprobeerd worden een oplossing te vinden.

Indien u niet specifiek naar onze praktijk bent verwezen, kunt u op de website van de LVVP kijken naar andere praktijken in de regio Zwolle.

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake-gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars zijn overeengekomen (de zgn. Treeknormen).

Verhindering

Als u bij verhindering niet minstens 24 uur van te voren afzegt kunnen wij u een nota sturen ter hoogte van het praktijktarief. Deze nota kunt u niet indienen bij uw zorgverzekeraar.
In geval van ziekte of andere overmachtsituaties gaan wij hier passend mee om.
Zie ook de pagina Kosten en vergoedingen

Kosten en vergoedingen

Bij het eerste contact wordt met u besproken welke financiële regeling bij u van toepassing is.
Zie hiervoor de pagina 
Kosten en vergoedingen

Kwaliteitsstatuut

Het wettelijk verplichte kwaliteitsstatuut van onze praktijk kunt u hier inzien.

Beroepscode

Psychologen moeten zich houden aan de Beroepscode voor Psychologen, opgesteld door het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Hierin staan de eisen, richtlijnen en gedragsregels waaraan het werk van een psycholoog moet voldoen. Deze zijn gebaseerd op de principes verantwoordelijkheid, integriteit, respect en deskundigheid.
In deze beroepscode is onder andere geregeld dat alles wat besproken wordt strikt vertrouwelijk behandeld wordt en dat de zorgverlener geen enkele informatie aan derden mag verstrekken, tenzij de cliënt daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Psychologische zorg

Behandeling van lichte tot matig ernstige psychische klachten,
vooral in combinatie met lichamelijke aandoeningen.

Geestelijke verzorging

Begeleiding en ondersteuning van wie worstelt met levensvragen, vragen rond geloof en levensbeschouwing
en rituelen.

Palliatieve zorg

Begeleiding en ondersteuning van patiënten die niet meer beter kunnen worden en hun naasten.

Overig aanbod

Onderwijs aan publiek en zorgpersoneel, nascholing voor geestelijk verzorgers, consultatie rond palliatieve problematiek.

Cliënten-login

Na inschrijving in de praktijk kunt u gebruik maken van onderstaande  beveiligde verbinding:

Contact

De praktijk is bereikbaar op tel.nr.

038-4526480

of per mail op